Home Content COVID-19 NOTICE FOR PUBLIC

COVID-19 NOTICE FOR PUBLIC

NO Mask NO Entry

Nakoimi ara customers ni kabane man Tarawa Teinainano (TUC) ma Betio (BTC),

E a kamatoa n taekinna ikai te Botaki ibukin te Mwane ke te Ministry of Finance bwa ni moa man te bong aio ae te Kaabong, 20th Tianuare 2022 ao a na tii butimwaeaki naake a uota aia beeba n kakoaua ae e a tia n koro itiia ke vaccination card ao a bwaina te mask.
Te babaire aio bon ibukin totokoan butin te Aoraki ae te COVID19 n taabo ni mwakuri ao n taabo nako iaon Tarawa Teinainano ma Betio ni kaineti ma te kainibaire ke te waaki inanon te TANEIAI AE BOOU.
Ngkana Akea am beebwa n iti ao ubum, ao bon akea te ibuobuoki ae kona n reke nakoim “No Vaccination Card and Mask, No Service.”
Ti na moantaai n tabeka ara karautaeka nakoimi ake kam aki ira nanon te katanoata aio bwa kam na bon aki kona n butimwaeaki ke n buokaki n rokomi n te Aobiti ni Mwane.

Kam rarabwa n ami tataonannano ao ti na bane n tekeraoi!

Anne ma iroun te Tia Koroboki ibukin te Bootaki ni Mwane ke Ministry of Finance.